Zoeken
Sluit dit zoekvak.

Algemenevoorwaarden

1        Toepassingsgebied

1.1        Te leveren Producten

Brilliant, division of Herva bv (“Brilliant”) verhuurt en verkoopt Goederen (“Goederen”) en levert diensten (“Diensten”). De specificaties van de Goederen en Diensten worden opgenomen in de offerte (“Offerte”).

1.2        Leasing

Brilliant biedt ook de mogelijkheid van leasing aan. De overeenkomst van leasing komt rechtstreeks tot stand tussen de klant (“Klant”) en de leasinggever zonder dat hieruit enige aansprakelijkheid kan voortvloeien van Brilliant t.a.v. de Klant.

1.3        Toepassingsgebied

Deze Algemene Voorwaarden beheersen alle betrekkingen tussen Brilliant en de Klant. Door de ondertekening van de Offerte verklaart de Klant zich uitdrukkelijk akkoord dat hij/zij gebonden is door deze Algemene Voorwaarden. Deze Algemene Voorwaarden hebben voorrang op alle andere gestelde voorwaarden tussen de partijen, behoudens andersluidende voorwaarden in de Offerte of voorwaarden die uitdrukkelijk schriftelijk overeengekomen zijn tussen partijen.

2        Bestelproces

2.1        Beschrijvingen

Aanduidingen en beschrijvingen van de Goederen (technische kenmerken, presentatie, toebehoren) wordt opgenomen in de Offertes.

2.2        Offerte

Om een bestelling te plaatsen bezorgt de Klant de Offerte ondertekend terug aan Brilliant, binnen de termijn vermeld in de Offerte. De Offerte kan niet gewijzigd worden, behoudens door schriftelijk akkoord van alle betrokken partijen.

2.3        Leveringstermijn

Alle in de Offerte vermelde termijnen voor levering zijn louter indicatief en laattijdige levering omwille van oorzaken buiten de wil van Brilliant om (bv. laattijdige levering door de leverancier) kunnen geen aanleiding geven tot de ontbinding van de Overeenkomst of aansprakelijkheid van Brilliant. Indien Brilliant merkt dat de indicatieve leveringstermijn niet haalbaar is, zal zij een nieuwe indicatieve leveringstermijn opgeven.

3        Voorwaarden voor Goederen

3.1        Levering

De levering (“Levering”) van de Goederen vindt plaats door installatie van de Goederen door Brilliant op de door de Klant aangegeven locatie. De overdracht van het risico gaat over op de Klant bij de Levering.

3.2        Aanvaarding

Bij de Levering zal de Klant een grondige inspectie uitvoeren van de Goederen. De Klant is gehouden elk zichtbaar gebrek onmiddellijk en omstandig aan Brilliant te melden binnen de vierentwintig uur na de Levering. De Klant heeft na Levering vijf werkdagen de tijd om de bij Levering niet-zichtbare gebreken schriftelijk en gedetailleerd te melden aan Brilliant. Indien Brilliant geen melding ontvangt binnen deze periode worden de Goederen geacht volledig aanvaard te zijn. Indien de Klant nalaat de inspectie uit te voeren en/of beslist gebruik te maken van gebrekkige Goederen, zal de Klant geacht worden aanvaard te hebben en is Brilliant ontheven van elke aansprakelijkheid in verband met deze Goederen.

3.3        Niet-conformiteit en gebreken

In het geval van niet-conformiteit die overeenkomstig artikel 3.2 tijdig werd gemeld, zal Brilliant de betrokken Goederen herstellen of vervangen met Goederen met dezelfde specificaties binnen een redelijke termijn.

3.4        Garantie

3.4.1        Verkoop

Op verkochte Goederen waarborgt Brilliant onder de hiernavolgende voorwaarden steeds een garantie op een normale werking van de Goederen gedurende twee jaar te rekenen vanaf de datum van Levering.

De waarborg beperkt zich tot gebreken die inherent zijn aan de Goederen en die niet ontdekt konden worden overeenkomstig artikel 3.2. De waarborg beperkt zich tot de vervanging van wisselstukken en onderdelen. De transport-, installatie- en andere onkosten zijn ten laste van de Klant.

Indien partijen schriftelijk een serviceovereenkomst zijn overeengekomen, waarborgt Brilliant een garantie op een normale werking van de Goederen gedurende vijf jaar te rekenen vanaf de datum van Levering. In dat geval vallen ook de transport- en de installatiekosten onder de garantie gewaarborgd door Brilliant.

3.4.2        Verhuur

Op verhuurde Goederen waarborgt Brilliant onder de hiernavolgende voorwaarden steeds een garantie op een normale werking van de Goederen tijdens de huurperiode.

De waarborg omvat de vervanging van wisselstukken en onderdelen, alsook transport- en installatiekosten

3.4.3        Algemeen

De Klant moet op straffe van verval van de garantie Brilliant schriftelijk in kennis stellen van het gebrek en dit binnen vijf dagen na de vaststelling ervan.

De waarborg vervalt wanneer de Klant: i) de Goederen niet op een normale manier onderhoudt of onzorgvuldig gebruikt, ii) de Goederen niet gebruikt in overeenstemming van de handleiding, iii) de Goederen zelf of door een derde heeft pogen te herstellen, iv) wijzigingen aan de Goederen heeft aangebracht, v) verkeerde wisselstukken heeft aangebracht, vi) het gebrek niet tijdig heeft gemeld aan Brilliant, vii) de Goederen aan een derde heeft verhuurd of ter beschikking heeft gesteld. Daarnaast vervalt de garantie indien het gebrek te wijten is aan stormschade, hagel, overmacht, vandalisme of elke andere externe oorzaak.

De garantie geldt niet ten behoeve van derden aan wie de Klant de Goederen heeft overgedragen of ter beschikking gesteld.

3.5        Gebruik

De Klant moet de Goederen gebruiken in overeenstemming met de handleiding die bij Levering wordt meegegeven. Brilliant kan niet aansprakelijk gesteld worden voor schade als gevolg van het niet respecteren van de handleiding of fouten gemaakt in het gebruik van de Goederen door de Klant zelf, of een derde, wanneer het gebruik niet in overeenstemming is met de handleiding.

3.6        Vergunningen

De Klant moet alle wettelijke vergunningen, ongeacht de aard, vorm, bevoegde instantie, in verband met o.m. maar niet beperkt tot, het plaatsen en de installatie van de Goederen, zelf aanvragen en bekomen. De eventuele administratieve ondersteuning van Brilliant in het bekomen van de vergunning, kan geen aanleiding geven tot enige aansprakelijkheid van Brilliant. Het bekomen van een vergunning blijft de verantwoordelijkheid van de Klant. De Klant is verantwoordelijk voor het gebruik van de Goederen in overeenstemming met de geldende regelgeving. Het niet bekomen van een vergunning door de Klant, nadat de Offerte ondertekend werd teruggestuurd naar Brilliant, kan geen aanleiding geven tot de annulatie van de bestelling. Indien Brilliant zou worden aangesproken voor gevolgen van het niet-bekomen van de vereiste vergunningen of het niet-gebruiken van de Goederen in overeenstemming met de geldende regelgeving, zal de Klant Brilliant integraal vrijwaren.

3.7        Huurvoorwaarden

3.7.1        Huurtermijn

De huurtermijn wordt vermeld in de Offerte, vangt aan op de datum van de Levering en eindigt op de einddatum vermeld in de Offerte (“Einddatum”), tenzij partijen een verlenging zijn overeengekomen. De huur aangegaan voor een bepaalde duur kan niet voor het verstrijken van die duur beëindigd worden, met uitzondering van artikel 7.2. De huur aangegaan voor een onbepaalde duur kan door elk der partijen te allen tijde en zonder reden worden beëindigd door middel van een schriftelijke kennisgeving aan de andere partij met inachtneming van een opzegtermijn van één maand.

3.7.2        Teruggave

De Goederen dienen op de Einddatum te worden teruggebracht door de Klant naar de bedrijfslokalen van Brilliant. Bij laattijdige teruggave is de Klant een bijkomende maandelijkse huurprijs per begonnen maand verschuldigd aan Brilliant. De Goederen dienen in dezelfde staat teruggebracht te worden als de staat waarin ze zich bevonden bij Levering. Brilliant zal de Klant na de teruggave zo spoedig mogelijk inlichten over schade die zij vaststelt aan de Goederen die nog niet aanwezig was bij de Levering, waarna Brilliant zal overgaan tot reparatie of vervanging. Alle kosten voortvloeiend uit de reparatie of vervanging dienen door de Klant te worden betaald.

4        Voorwaarden voor Diensten

4.1        Aard van de Diensten

Wanneer Brilliant in de Offerte bijkomende diensten aanbiedt, bv. grafische ondersteuning, serviceovereenkomst, etc., betreffen dit inspanningsverbintenissen in hoofde van Brilliant.

4.2        Levering en aanvaarding van de Diensten

Na Levering van de Diensten heeft de Klant vijf werkdagen de tijd om te protesteren indien zij niet akkoord is met de kwaliteit van de geleverde diensten. De Klant moet Brilliant hiervan schriftelijk in kennis stellen met opgave van een omstandige beschrijving van de oorzaak van zijn protest. Indien de Klant Brilliant niet binnen de vijf werkdagen schriftelijk in kennis stelt van zijn protest, worden de Diensten geacht aanvaard te zijn.

4.3        Onderaannemers

Voor het leveren van de Diensten mag Brilliant beroep doen op onderaannemers.

4.4        Duur en beëindiging van de Diensten

De duurtijd en aanvangsdatum van de overeenkomst voor Diensten wordt vermeld in de Offerte en eindigt op de einddatum vermeld in de Offerte, tenzij partijen een verlenging zijn overeengekomen. Een overeenkomst voor Diensten van bepaalde duur kan niet voortijdig worden beëindigd, met uitzondering van artikel 7.2. Een overeenkomst voor Diensten aangegaan voor onbepaalde duur kan door elk der partijen te allen tijde en zonder reden worden beëindigd door middel van een schriftelijke kennisgeving aan de andere partij met inachtneming van een opzegtermijn van één maand.

5        Voorwaarden m.b.t. de software

5.1        Software

Indien de Klant hierom verzoekt, kan Brilliant software voor de werking van de Goederen aanraden. Dit advies is volledig vrijblijvend en houdt geen enkele garantie in van Brilliant over de werking, beschikbaarheid of compatibiliteit ervan. Brilliant kan niet aansprakelijk gesteld worden voor de software, noch voor schade die het gevolg zou zijn van de software.

5.2        Software en intellectuele eigendom van derden

Indien de overeenkomst software of andere intellectuele eigendom omvat, is deze onderworpen aan het auteursrecht en de gebruikerslicentie waarvan de algemene voorwaarden opgenomen zijn in de licentieovereenkomst bij de software of de intellectuele eigendom. De Klant mag de software of de intellectuele eigendom van derden niet gebruiken op een wijze of voor een doel dat niet uitdrukkelijk is toegestaan.

6        Betalingsvoorwaarden

6.1        Prijzen

De prijzen vermeld in de Offerte worden uitgedrukt in euro, zijn netto, en omvatten de prijs voor de Goederen en Diensten vermeld in de Offerte en de installatie van de Goederen. Alle andere onkosten, belastingen en lasten die bijkomstig zijn bij de verkoop of verhuur of die eruit voortvloeien zijn hierin niet vervat en vallen uitsluitend ten laste van de Klant.

6.2        Voorschot

Het te betalen voorschot wordt bepaald in de Offerte. Brilliant moet de Goederen pas leveren, ná ontvangst van het voorschot op de aangegeven bankrekening.

6.3        Waarborg

De waarborg die de Klant moet betalen bij huur van Goederen wordt bepaald in de Offerte. Brilliant moet de Goederen pas leveren, ná ontvangst van de waarborg op de aangegeven bankrekening. Brilliant mag de huurwaarborg bij beëindiging van de huur inhouden en aanwenden als (gedeeltelijke) betaling van haar vorderingen op de Klant en dit zowel voor de betaling van de prijs als voor de betaling van een schadevergoeding.

6.4        Zekerheden

Brilliant kan op elk moment van de Klant waarborgen en/of zekerheden vragen teneinde de goede uitvoering van de verplichtingen van de Klant gewaarborgd te zien. Indien de Klant weigert in te gaan op de vraag van Brilliant, kan Brilliant alle overeenkomsten met deze Klant onmiddellijk beëindigen zonder enig recht op schadevergoeding voor de Klant.

6.5        Eigendomsvoorbehoud bij verkoop

De Goederen blijven eigendom van Brilliant (zelfs als zouden deze onroerend worden door bestemming of incorporatie) tot op het ogenblik dat alle door de Klant aan Brilliant verschuldigde sommen (inbegrepen de hoofdsommen en eventuele intresten, schadevergoedingen, bijhorigheden en belastingen) betaald werden. Tot aan deze algehele betaling mag de Klant in geen geval de geleverde Goederen vervreemden, belenen, verpanden, onder hypothecair verband brengen of anderszins bezwaren.

6.6        Laattijdige betaling

Op alle bedragen die niet ontvangen werden op de vervaldag zal van rechtswege en zonder voorafgaande ingebrekestelling een intrest verschuldigd zijn van 10% en een forfaitaire schadevergoeding ten belope van 15% van het nog verschuldigde bedrag, met een minimum van 150 euro, onder voorbehoud van het recht van Brilliant om een vergoeding van haar werkelijke schade te vorderen. Bovendien, en onverminderd haar overige rechten, is Brilliant gerechtigd haar verbintenissen naar eigen goeddunken geheel of gedeeltelijk op te schorten of te beëindigen en zal dit het verval van eventueel toegestane betalingstermijnen en de onmiddellijke opeisbaarheid van alle aan Brilliant verschuldigde sommen met zich meebrengen.

6.7        Protest

Elk protest van een factuur dient binnen de acht dagen na ontvangst ervan door de Klant, schriftelijk, omstandig gemotiveerd en per aangetekend schrijven aan Brilliant bezorgd te worden, bij gebreke waaraan de factuur geacht wordt aanvaard te zijn door de Klant.

6.8        Schuldvergelijking

Schuldvergelijking is niet toegestaan onder deze Algemene Voorwaarden, met uitzondering van het aanwenden van de huurwaarborg door Brilliant als (gedeeltelijke) betaling van haar vorderingen op de Klant.

6.9        Indexatie en prijswijzigingen

Alle overeenkomsten voor onbepaalde tijd, of met een duurtijd van meer dan één jaar zijn onderworpen aan een automatische jaarlijkse indexatie van twee procent (2%). Daarenboven behoudt Brilliant het recht voor om de prijzen op elk moment aan te passen, onder voorwaarde dat de Klant van deze prijswijziging minstens één maand op voorhand van de inwerkingtreding van de prijswijziging wordt ingelicht. De Klant heeft binnen een termijn van één maand te rekenen vanaf de inlichting, het recht om de overeenkomst met Brilliant zonder bijkomende kosten te beëindigen.

7        Voortijdige beëindiging

7.1        Opschorting uitvoering verbintenissen

Indien de Klant zijn verbintenissen uit deze Algemene Voorwaarden en/of alle andere voorwaarden gesteld tussen partijen, niet tijdig, integraal en/of naar behoren nakomt, is Brilliant, onverminderd haar overige rechten, gerechtigd haar verbintenissen naar eigen goeddunken geheel of gedeeltelijk op te schorten of te beëindigen.

7.2        Onmiddellijke beëindiging

Beide partijen kunnen door schriftelijke kennisgeving aan de andere partij de overeenkomst onmiddellijk beëindigen in een van de navolgende gevallen: (i) een aanzienlijke tekortkoming in de nakoming van een verplichting uit hoofde van de andere partij en, indien de tekortkoming kan worden hersteld, wanneer de in gebreke blijvende partij de tekortkoming niet binnen zeven dagen na ontvangst van een ingebrekestelling heeft hersteld, (ii) de andere partij in staat van faillissement verkeert, of (iii) wanneer de activa van de andere partij onderworpen zijn aan een beslaglegging.

7.3        Beëindiging voor de uitvoering

Indien de overeenkomst voorafgaandelijk aan de uitvoering ervan door Brilliant lastens de Klant wordt beëindigd op basis van artikel 7.2 is de Klant aan Brilliant een forfaitaire schadevergoeding verschuldigd van 30% van het volledige contractueel verschuldigde bedrag met een minimum van 250,00 euro, onverminderd het recht van Brilliant om een vergoeding van haar werkelijke schade te vorderen.

7.4        Beëindiging na gedeeltelijke uitvoering

Indien de overeenkomst reeds gedeeltelijk is uitgevoerd op het ogenblik dat de overeenkomst door Brilliant wordt beëindigd lastens de Klant op basis van artikel 7.2 blijft de Klant de betaling van het reeds uitgevoerde deel van de overeenkomst verschuldigd aan Brilliant. Daarnaast is de Klant een forfaitaire schadevergoeding van 30% van het volledige contractueel verschuldigde bedrag met een minimum van 250,00 euro, verschuldigd aan Brilliant onverminderd het recht van Brilliant om vergoeding van haar werkelijke schade te vorderen.

8        Beperking aansprakelijkheid

8.1        Algemene aansprakelijkheidsbeperking

De aansprakelijk van Brilliant is steeds beperkt tot het factuurbedrag dat door de Klant werd betaald of nog verschuldigd is voor de Goederen die rechtstreeks verband houden met de reden van de klacht. De totale aansprakelijkheid betreft zowel de contractuele aansprakelijkheid als de buitencontractuele aansprakelijkheid, met inbegrip van herhaaldelijke lichte en zware fout, behoudens opzettelijke fout en bedrog.

8.2        Indirecte Schade

Brilliant kan in geen geval aansprakelijk gesteld worden voor indirecte schade van welke aard dan ook, met inbegrip van maar niet beperkt tot, winstderving, omzetverlies, verlies door sluiting, verhoogde kosten, cliëntenverlies, reputatieschade of dataverlies.

8.3        Derden

In de mate dat Brilliant in de uitvoering van de verbintenissen afhankelijk is van de medewerking, diensten en leveringen van derden die niet als onderaannemers van Brilliant beschouwd kunnen worden, kan Brilliant niet aansprakelijk gesteld worden voor enige schade voortvloeiend uit hun fout of nalatigheid, met inbegrip van hun zware of opzettelijke fout.

8.4        Schending regelgeving

In geen geval zal Brilliant aansprakelijk kunnen worden gesteld voor schade of boetes rechtstreeks of onrechtstreeks voortvloeiend uit het feit dat de Goederen die door Brilliant werd geplaatst op de door de Klant aangeduide plaats, in strijd zou zijn met enige regelgeving, o.a. maar niet beperkt tot schending van de wetgeving inzake ruimtelijke ordening of stedenbouwkundige verordening.

8.5        Stabiliteit

In geen geval zal Brilliant verantwoordelijk zijn om de stabiliteit te onderzoeken van de plaats waar de Goederen worden geïnstalleerd. De Klant garandeert dat de plaats waar de Goederen moeten worden geïnstalleerd stabiel genoeg is voor dat doeleinde en de Klant vrijwaart Brilliant voor alle schade die het gevolg zou zijn van enige instabiliteit.

9        Intellectuele eigendom

9.1        Geen overdracht van intellectuele eigendomsrechten

Brilliant is en blijft eigenaar van alle intellectuele rechten m.b.t. haar bestekken, offertes, catalogussen, documentatie, plannen, ontwerpen, andere documenten en Goederen. Deze documenten zullen aan Brilliant teruggegeven worden indien de overeenkomst niet tot stand komt of eindigt. In geen geval mogen de documenten meegedeeld worden aan derden zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van Brilliant, op straffe van een forfaitaire schadevergoeding van 15% van het volledige contractueel verschuldigde bedrag, onder voorbehoud van het recht van Brilliant om vergoeding van haar werkelijke schade te vorderen.

10     Diversen

10.1      Ongeldige bepalingen

Indien om het even welke bepaling van deze algemene voorwaarden geheel of gedeeltelijk nietig zou zijn, zal de geldigheid van de andere bepalingen van deze algemene voorwaarden daardoor niet aangetast worden. Het feit dat Brilliant één of andere clausule die in deze algemene voorwaarden in haar voordeel gestipuleerd is, niet toepast, kan niet geïnterpreteerd worden als een afstand van het recht zich daarop alsnog te beroepen.

10.2      Geen verklaring van afstand

Het niet afdwingen door een partij van de rechten die op grond van deze overeenkomst zijn verleend of het niet nemen van maatregelen tegen de andere partij in het geval van een schending van deze Overeenkomst, wordt niet beschouwd als een verklaring van afstand door die partij met betrekking tot het later afdwingen van rechten of latere acties in het geval van toekomstige schendingen.

10.3      Toepasselijk recht en bevoegde rechtbank

Op deze Algemene Voorwaarden en de rechtsverhouding tussen Brilliant, division of Herva bv en de Klant is het Belgisch recht exclusief van toepassing. Elk geschil valt onder de exclusieve bevoegdheid van de rechtbanken van Antwerpen, België

Jaarlijks verlof

15 juli t.e.m 26 juli

Brilliant logo